Giày bảo hộ lao động nữ

Cần quan tâm, đầu tư trang bị cần thiết như giày bảo hộ lao động nữ cho toàn bộ nhân viên nữ để đảm bảo an toàn lao động, không phân biệt giới tính.